Openingsbesluit LNV-subsidies 2013 gepubliceerd

18 december 2012

Het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013 is gepubliceerd. Door middel van het besluit worden diverse onderdelen van de Regeling LNV-subsidies (LNV) opengesteld. 


Kennisverspreiding: onderdeel Praktijknetwerken 
Het onderdeel Praktijknetwerken binnen de regeling Kennisverspreiding (LNVKV) staat open van 1 maart tot en met 28 maart 2013. Subsidie binnen deze tender is alleen beschikbaar voor het verkrijgen of vergroten van kennis op het gebied van klimaatverandering, hernieuwbare energie, kwantitatief en kwalitatief waterbeheer (grond- en oppervlaktewater) dan wel biodiversiteit en innovaties op deze terreinen. 

In aanmerking komen: a) samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen waarbij een meerderheid van de landbouwondernemingen buiten de Veenkoloniën gevestigd is en b) samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen waarbij een meerderheid van de landbouwondernemingen in de Veenkoloniën gevestigd is. 

De subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 40.000. Voor samenwerkingsverbanden van het type a) is een budget van € 1,8 miljoen beschikbaar. Voor type b) is dit € 1 miljoen. 

Onderzoek en ontwikkeling: onderdeel Samenwerking bij innovatieprojecten 
Aanvragen in het kader van het onderdeel Samenwerking bij innovatieprojecten binnen de regeling Onderzoek en ontwikkeling (LNVOO) kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 28 februari 2013. 

In aanmerking komen: a) samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen onderling of met agro-MKB-ondernemingen waarbij een meerderheid van de deelnemers buiten de Veenkoloniën gevestigd is en b) samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen onderling of met agro-MKB-ondernemingen waarbij een meerderheid van de deelnemers in de Veenkoloniën gevestigd is. 

Het innovatieproject moet passen binnen één of meerdere van de nieuwe uitdagingen: klimaatverandering, waterbeheer, hernieuwbare energie en biodiversiteit. Per samenwerkingsverband kan slechts een aanvraag worden ingediend. 

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en ten hoogste € 500.000. Voor samenwerkingsverbanden van het type a) is een budget van € 2 miljoen beschikbaar. Voor type b) is dit € 4 miljoen. 

Bedrijfsmodernisering 
Binnen de regeling Bedrijfsmodernisering (LNVBM) worden twee onderdelen opengesteld. Het gaat om Marktintroductie energie-innovaties (ook wel MEI) en jonge landbouwers. 

Marktintroductie energie-innovaties 
Aanvragen tot subsidieverlening voor een investering in energie-innovaties, met uitzondering van aardwarmteprojecten, kunnen worden ingediend door glastuinbouwondernemingen en samenwerkingsverbanden, met uitzondering van glastuinbouwondernemingen die voor dezelfde energie-innovatie subsidie ontvangen vanuit de Subsidieregeling Energie en Innovatie. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximumbedrag van € 1,5 miljoen. Er is een budget van € 3,5 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 1 mei tot en met 14 juni 2013. 

Aanvragen tot subsidieverlening voor investeringen in een semi-gesloten kassysteem welke leiden tot ten minste 25% reductie van CO2-emissie en tevens tot ten minste 15% primaire energiereductie (nationaal niveau) kunnen worden ingediend door glastuinbouwondernemingen en samenwerkingsverbanden, met uitzondering van glastuinbouwondernemingen die voor dezelfde energie-innovatie subsidie ontvangen vanuit de Subsidieregeling Energie en Innovatie. 

Niet in aanmerking komen semi-gesloten teeltsystemen met een koelcapaciteit over het hele bedrijf gemeten van boven de 70 W/m2. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 1,5 miljoen. Er is een budget van € 5,5 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 1 mei tot en met 14 juni 2013. 

Jonge landbouwers 
Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober tot en met 28 oktober 2013. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en ten minste € 5000 en ten hoogste € 20.000. De subsidiabele kosten bedragen niet meer dan € 80.000. Er is een budget van € 5,3 miljoen beschikbaar. 

Garantstelling voor investeringen 
Aanvragen in het kader van het onderdeel Garantstelling voor investeringen (LNVGARANT) kunnen worden ingediend van 2 januari tot en met 27 december 2013. Er is, net als in 2012, een budget van € 50 miljoen beschikbaar voor de normale garantstelling en € 80 miljoen voor de garantstelling plus. 

Nationale en grensoverschrijdende parken en Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen 
Voor de regeling Nationale en grensoverschrijdende parken (zie LNV) loopt de tender van 2 januari tot en met 31 december 2013. Er is een budget van € 1.787.788 beschikbaar. Voor de regeling Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen (zie LNV) kunnen aanvragen worden ingediend van 2 januari tot en met 28 februari 2013. Het budget is € 160.000.

Vragen? Neem kontakt met ons op!

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?