Voor haar medewerkers is maXmo verantwoordelijk voor de registratie en verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor contactpersonen, leveranciers of andere geïnteresseerden die met ons in contact staan.

maXmo  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met deze gegevens om. In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe wij dit doen.

Uitgangspunt is de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat maXmo in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens registreert en verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt. Het doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;

-          Uw geregistreerde persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor deze worden gebruikt;

-          Om uw uitdrukkelijke toestemming vraagt als wij uw persoonsgegevens verwerken;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor realisatie van het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze rechten zal respecteren.

Als u na het lezen van dit document nog vragen heeft en/of contact met ons wil opnemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Registratie en verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door maXmo geregistreerd en verwerkt ten behoeve van

- een medewerkersrelatie

- een relatie met een leverancier

- (functie)gericht contact

 

Voor functiegericht contact, bijvoorbeeld met financiële medewerkers van maXmo, beschouwen wij het ontvangen van een e-mail als toestemming om die mailgegevens te mogen bewaren.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door maXmo ten behoeve van een of meerdere van de aangegeven doeleinden opgeslagen:

-          Voor de duur dat men een medewerkersrelatie met maXmo heeft

-          Voor de periode dat men een leverancier is, of als geïnteresseerde wordt gezien

-          Tot intrekking van uw toestemming

maXmo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn ontvangen, dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies

Op onze website maken we geen gebruik van cookies en vergelijkbare procedures.

Verstrekking aan derden

maXmo geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Een voorbeeld van een dergelijke partij is de beheerder van de maXmo -website.
Verder zal maXmo de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige - interne - verwerking:

-          Alle personen die namens maXmo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze elektronische systemen

-          We gebruiken een systeem van toegangsrechten voor onze elektronische systemen: medewerkers kunnen alleen die informatie zien die voor hun maXmo -functie nodig is

-          Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, te herkennen aan https://

-          We testen en evalueren deze maatregelen regelmatig

-          Onze stafmedewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten inzake uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij eerder van u met uw toestemming ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door maXmo of één van onze verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met maXmo op te nemen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U heeft natuurlijk altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van de maXmo -privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Schrijven van projectplannen voor regionale, landelijke en Europese subsidies

Heeft maXmo een subsidie voor u gevonden, dan stellen wij samen met u een projectplan op. Uit dit projectplan zullen twee zaken duidelijk moeten blijken:

Maatschappelijke relevantie van uw project: wat draagt uw project bij aan de maatschappelijke issues, welk draagvlak heeft uw visie, waar bevindt u zich in het speelveld van mogelijke concurrenten en waarmee onderscheidt u zich van de anderen?

Projectorganisatie: met welke activiteiten en partners gaat u de resultaten behalen en welke kosten zijn hiermee gemoeid?

 

 

maXmo is uw partner in het opstellen van het projectplan en bewaakt dat aan alle vereisten wordt voldaan en dat de juiste partners aan boord zitten.

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37