Efrosubsidie voor MKB Gelderland

27 maart 2014

EFRO-subsidie voor MKB

 

 


Het nieuwe Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland is door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Vanaf komend najaar is het mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen. Het oude programma stond garant voor 177 projecten rond nieuwe innovatieve producten en bedrijven en een stabiele werkgelegenheid. In tijden van crisis is dat grote winst. En dat terwijl de Algemene Rekenkamer in een rapport oordeelde dat het effect van de EFRO-subsidies moeilijk is vast te stellen. Nu de economische wind vanuit een gunstiger hoek waait, ziet programmaleider Ina Joosten de komende subsidieperiode zeer zonnig in.

Het EFRO-programma 2007-2013 (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is afgerond en er kan met opgeheven hoofd worden teruggekeken. De belangrijkste prioriteit - het versterken van de innovatie, de kenniseconomie en het ondernemerschap in de regio - is zonder meer goed uit de verf gekomen. Dat zegt programmaleider Ina Joosten van de provincie Gelderland. ‘Er zijn zeer goede initiatieven ontplooid die zonder deze subsidie nooit van de grond waren gekomen.’

Kritiek Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer is in haar ‘EU-trendrapport 2014’ minder enthousiast. Daarin staat namelijk dat ‘de effecten van EFRO-projecten in Nederland niet goed zijn vast te stellen’. ‘Dat is kort door de bocht geredeneerd’, stelt Joosten. ‘De economie zat bepaald niet mee. Desondanks zijn in de afgelopen periode 177 initiatieven uitgewerkt. De afgelopen vijf jaar zijn twee bedrijven failliet gegaan, maar de projecten zijn zelf niet gesneuveld. Wel heeft het enorm veel samenwerkingsverbanden opgeleverd: bij benadering zijn tussen de vier- en vijfhonderd partijen op een of andere manier betrokken geweest bij de verschillende projecten.’

Expertisegroepen
Toch legt Joosten de kritiek van de Rekenkamer niet helemaal naast zich neer. ‘Alle projecten krijgen in de nieuwe periode (2014-2020) gelijke beoordelingscriteria. Aan de hand daarvan rangschikken we ze. De beste projecten komen zo vanzelf bovendrijven. Daardoor kunnen we de ingediende projecten naar een nog hoger niveau tillen. Voor de advisering wordt een expertisegroep ingesteld die een advies geeft over de projecten.'

Meer MKB, meer productontwikkeling
Het nieuwe programma verschilt op een aantal punten van het oude: het is meer gericht op het MKB en op productontwikkeling. ‘Projecten moeten sneller uit de experimentele fase komen en eerder geld en arbeid opleveren’, aldus Joosten. ‘Verder willen we met de EFRO-subsidies het investeringsklimaat in Oost-Nederland stabiliseren, continuïteit bieden aan de kenniseconomie en een helder innovatiebeleid opzetten voor de sectoren Health, Food(agro), High Tech Systemen en Materialen en Energie & Milieutechnologie.'

Administratie
Joosten beseft dat er bij de EFRO-subsidie veel administratie komt kijken. ‘We proberen de administratieve lasten te beperken door ondernemers te ondersteunen en te begeleiden. En we hebben in het nieuwe programma veel inspanning geleverd om de administratieve lasten te verlagen. De projecten die subsidie ontvangen vragen we (meer dan voorheen) om een inhoudelijke rapportage. We gaan meer naar de effectiviteit van een project kijken dan naar de rechtmatigheid ervan. Maar wel zodanig dat we kunnen verantwoorden dat het geld goed is besteed’.

Opstellen businesscase
‘Verder moet elke partij die subsidie wil ontvangen een goede businesscase opstellen. Die schrijf je niet zomaar. Wij zeggen: haal belangrijke stakeholders er direct bij en laat hen adviseren over je project en meedenken over hoe je aan de subsidie-eisen kunt voldoen. Als je deze zaken vooraf goed regelt, heb je later minder last van administratieve rompslomp.’

Meer informatie
Op 9, 10 en 11 mei zijn er ‘Europa Kijkdagen’. Diverse projecten houden dan een open dag en laten hun gesubsidieerde projecten zien. Op europaomdehoek.nl kunt u de gerealiseerde projecten per regio bekijken. Meer informatie over de EFRO-subsidie staat op de website 
go-oostnederland.eu

 bron: Provincie Gelderland.

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?